Oświadczenie w sprawie doniesień medialnych na temat zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

10 czerwca 2024

Kategoria domyślna

Działając jako Zarząd VB Leasing spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000307665, REGON: 141374292, NIP: 5213482474, o kapitale zakładowym w wysokości 28.201.000,00 zł („Spółka”), w związku z informacjami prasowymi, jakoby:

  1. w związku z orzeczeniem Sądu Okręgowego we Wrocławiu (z dnia 18.03.2024 r. w sprawie X GC 197/24) syndyk masy upadłości Idea Banku S.A. w upadłości („Syndyk”) miałby dysponować 63,15% ogółu głosów w Spółce;
  2. 07.06.2024 r. miało odbyć się nadzwyczajne walne zgromadzenie VBL zwołane przez syndyka masy upadłości Idea Banku Marcina Kubiczka;
     

uprzejmie informujemy, iż w dniu 07.06.2024 r. nie mogło odbyć się jakiekolwiek walne zgromadzenie Spółki, w związku z czym nie mogły być podjęte jakiekolwiek uchwały, które mogłyby zmienić skład organów Spółki.

Syndyk nie miał i nie ma podstawy prawnej do samodzielnego zwołania walnego zgromadzenia Spółki, czemu zresztą sam dał wyraz inicjując przed Sądem Rejestrowym postępowanie w sprawie upoważnienia go do zwołania walnego zgromadzenia Spółki. Ewentualne więc walne zgromadzenie Spółki musiałby się odbyć bez formalnego zwołania, przy obecności 100% kapitału zakładowego, co – jak wynika z publikacji prasowych – nie miało miejsca.

Spółka wyjaśnia w tym miejscu bowiem, że zgodnie z art. 399 § 3 KSH uprawnienie do samodzielnego zwołania walnego zgromadzenia przysługuje temu akcjonariuszowi, który sam lub z innymi współdziałającymi z nim akcjonariuszami reprezentuje połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Natomiast przedmiotowe postanowienie Sądu, z uwagi na to, iż jedynie tymczasowo zawiesiło możliwość wykonywania prawa głosu z części akcji LC Corp, nie zmieniło ani układu właścicielskiego ani udziału poszczególnych akcjonariuszy Spółki w ogólnej liczbie głosów. LC Corp nadal posiada 14 103 akcji stanowiących 50,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogółu głosów w VBL, zaś Syndyk Idea Bank posiada 14 098 akcji stanowiących 49,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogółu głosów w Spółce.

Spółka oświadcza też, iż działania Syndyka zostały zatajone przed nią, w szczególności Spółka do chwili obecnej nie otrzymała jakichkolwiek dowodów świadczących o tym, iż na dzień 07.06.2024 r. ktokolwiek usiłował zwołać i odbyć jej walne zgromadzenie, poza ww. doniesieniami medialnymi.

Spółka więc jedynie z najdalej idącej ostrożności oświadcza, iż jeśli dnia 07.06.2024 r. rzeczywiście miało mieć miejsce jakiekolwiek dotyczące jej wydarzenie korporacyjne, to stanowiło ono wyłącznie prywatne spotkanie jednego z akcjonariuszy Spółki z notariuszem, a wszelkie jego ustalenia mają w sposób oczywisty, w nawiązaniu do ugruntowanej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, przymiot tzw. uchwał nieistniejących, przez co nie wywołują jakichkolwiek skutków prawnych.

Działania te zapewne spotkają się z adekwatną reakcją prawną ze strony zainteresowanych osób, przy czym Spółka, po ustaleniach z wyznaczonym przez Sąd Zarządcą co do zachowania zabezpieczającego prawidłowy tok postępowania sanacyjnego, będzie przede wszystkim nadal skupiała się na swoim procesie restrukturyzacji, w interesie wszystkich swoich akcjonariuszy i interesariuszy.
 

Z wyrazami szacunku
Zarząd VB Leasing

Oświadczenie w oryginale