Regulamin serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego VB Leasing S.A. w restrukturyzacji” (zwane dalej: „Ogólnymi Warunkami”) określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie „VB Leasing”, w którym VB Leasing S.A. w restrukturyzacji zamieszcza informacje o tematyce finansowej, bankowej, ekonomicznej, księgowej i podatkowej.
 
II.    DEFINICJE

Użyte w Ogólnych Warunkach sformułowania oznaczają:

 • VB Leasing – spółka VB Leasing S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 6, kod pocztowy 53-609, będąca twórcą serwisu internetowego VB Leasing S.A. w restrukturyzacji oraz właścicielem praw do niego, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.
 • Serwis – serwis tematyczny VB Leasing, poświęcony tematyce finansowej, bankowej, ekonomicznej, księgowej i podatkowej.
 • Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach, materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia o pracy, artykuły oraz formularze kontaktu Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny. Serwis informacyjny – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
 • Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1)

 
III.  OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU – WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dostęp do części zasobów serwisu, określanej jako serwis informacyjny, nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
 2. VB Leasing zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z serwisu: Google Chrome, Firefox, Edge (w najnowszych wersjach). Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

 
IV.  ZOBOWIĄZANIA VB LEASING

VB Leasing zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

V.  ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków oraz dobrymi obyczajami.

2.  Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 
VI.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. VB Leasing oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. VB Leasing nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji.
 3. VB Leasing nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 4. Za pośrednictwem strony nie dochodzi do zawarcia umowy, a jedynie do zapoznania się z oferowanymi produktami.

 
VII.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VB Leasing S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 6, kod pocztowy 53-609 (dalej także: „Spółka”),
 2. Z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Spółki (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: IOD@vbl.pl,  
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne w celach:
  a)  kontaktowych związanych z doradztwem finansowym polegającym na pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty z gamy produktów VB Leasing,
  b)  marketingowych (uwzględniających także profilowanie w tych celach) – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług.
 4. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi VB Leasing realizację powyższych usług. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. Aby skorzystać z przysługujących praw należy wysłać wiadomość na adres: zgody.marketing@vbl.pl
 7. Użytkownik, przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu ofertowym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od administratora danych osobowych wycofania zgody. Skorzystanie z prawa do domagania się cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych osobowych, na adres: zgody.marketing@vbl.pl, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
 8. Rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami, w trosce o jakość usług, mogą być rejestrowane.
 9. Szczegółowe warunki opisujące proces przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie vbleasing.pl w zakładce „O nas – RODO”.
   

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW serwisu.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować na adres siedziby VB Leasing oraz na adres e-mail: marketing@vbl.pl.