VB Leasing S.A. w restrukturyzacji

 • z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław,
 • wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000307665,
 • REGON: 141374292,
 • NIP: 5213482474,
 • BDO: 000349095,
 • kapitał zakładowy: 28.201.000,00 zł (wpłacony w całości).

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Zarząd VB Leasing S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do ogłoszenia w MSiG 79/2024 z 22 kwietnia 2024 r. - Poz. 19502 [BMSiG-19073/2024], po zapoznaniu się z przedłożoną mu opinią prawną, mając na względzie nowe, istotne okoliczności oraz kierując się interesem Spółki, w tym koniecznością zabezpieczenia niezakłóconego biegu postępowania sanacyjnego Spółki oraz zabezpieczenia interesów wierzycieli i akcjonariuszy Spółki, niniejszym wskazuje, iż podjął decyzję o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 maja 2024 r., godz. 11:00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 6, XIV p. i w związku z tym informuje o odwołaniu tego zdarzenia.

W następnym kroku Zarząd Spółki przystąpi do rozmów ze swoimi wierzycielami i akcjonariuszami w przedmiocie zabezpieczenia dalszego toku postępowania sanacyjnego.

Zarząd VB Leasing S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, w związku z wnioskiem akcjonariusza: LC Corp BV, zgłoszonym zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), na podstawie art. 401 § 2 KSH postanawia uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VB Leasing S.A. w restrukturyzacji, zwołanego na dzień 15 maja 2024 r., godz.11:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 6, XIV p.

Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

 1.  Otwarcie Zgromadzenia.
 2.  Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.        
 3.  Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.
 4.  Przyjęcie porządku obrad.          
 5.  Przedstawienie przez Akcjonariusza: LC Corp BV informacji na temat działań VeloBank S.A. podejmowanych w stosunku do Spółki lub w sprawie Spółki.
 6.  Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej w Spółce.   
 8.  Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 9.  Podjęcie uchwał o powołaniu Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH z możliwością delegowania tak wybranych Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
 10.  W przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami, podjęcie uchwał o powołaniu pozostałych Członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 6 KSH.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za delegowanie Członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 13.  Zamknięcie obrad.
   

Jednocześnie Zarząd VB Leasing S.A. w restrukturyzacji informuje, że podjął w dniu 7 maja 2024 r. uchwałę o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 maja 2024 r., godz. 11:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 6, XIV p. oraz złożył stosowny wniosek o publikację ogłoszenia o odwołaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie o odwołaniu zostanie opublikowane również na stronie internetowej Spółki.

Zarząd VB Leasing S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, w związku z wnioskiem akcjonariusza: Idea Bank spółka akcyjna w upadłości, zgłoszonym stosownie do art. 400 § 1, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 maja 2024 r., godz. 11:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 6, XIV p.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.               
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.             
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.        
4. Przyjęcie porządku obrad.           
5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.             
8. Zamknięcie obrad.  
      
Dopuszcza się udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Idea Getin Leasing S.A., w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 395 § 4 kodeksu spółek handlowych, udostępniła w siedzibie Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Idea Getin Leasing S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdanie Zarządu Idea Getin Leasing S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Idea Getin Leasing S.A. za rok obrotowy 2021 a także odpis sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku pytań dotyczących udostępnionych dokumentów akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką pod adresem: biuro.zarzadu@ideagetin.pl

Działając na podstawie § 121 ust. 5 Statutu Spółki Idea Getin Leasing S.A. ("Spółka"), Zarząd Spółki informuje, że otrzymał od akcjonariusza LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie („Akcjonariusz”) oświadczenie o utraceniu odcinka zbiorowego akcji: serii H obejmującego 4700 (cztery tysiące siedemset) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1000 zł (tysiąc złotych) każda, oznaczonych numerami od H 0001 do H 4700, wraz z wnioskiem o umorzenie dokumentu oraz wydanie duplikatu. Zarząd, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia, dokona odrębną Uchwałą umorzenia zagubionego odcinka zbiorowego akcji oraz wyda Akcjonariuszowi jego duplikat.

Zarząd Spółki Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.  Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Strzegomskiej 42b, XII p., 53-611 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Zarząd  Spółki Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.  Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Strzegomskiej 42b, XII p., 53-611 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Zarząd  Spółki Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.  Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Strzegomskiej 42b, XII p., 53-611 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Zarząd Spółki Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Strzegomskiej 42b, XII p., 53-611 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Zarząd Spółki Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Strzegomskiej 42b, XII p., 53-611 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.