VB Leasing S.A. w restrukturyzacji

  • z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 6, 53-609 Wrocław,
  • wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000307665,
  • REGON: 141374292,
  • NIP: 5213482474,
  • BDO: 000349095,
  • kapitał zakładowy: 28.201.000,00 zł (wpłacony w całości).

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Idea Getin Leasing S.A., w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 395 § 4 kodeksu spółek handlowych, udostępniła w siedzibie Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Idea Getin Leasing S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdanie Zarządu Idea Getin Leasing S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Idea Getin Leasing S.A. za rok obrotowy 2021 a także odpis sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku pytań dotyczących udostępnionych dokumentów akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką pod adresem: biuro.zarzadu@ideagetin.pl

Działając na podstawie § 121 ust. 5 Statutu Spółki Idea Getin Leasing S.A. ("Spółka"), Zarząd Spółki informuje, że otrzymał od akcjonariusza LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie („Akcjonariusz”) oświadczenie o utraceniu odcinka zbiorowego akcji: serii H obejmującego 4700 (cztery tysiące siedemset) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1000 zł (tysiąc złotych) każda, oznaczonych numerami od H 0001 do H 4700, wraz z wnioskiem o umorzenie dokumentu oraz wydanie duplikatu. Zarząd, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia, dokona odrębną Uchwałą umorzenia zagubionego odcinka zbiorowego akcji oraz wyda Akcjonariuszowi jego duplikat.

Zarząd Spółki Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.  Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Strzegomskiej 42b, XII p., 53-611 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Zarząd  Spółki Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.  Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Strzegomskiej 42b, XII p., 53-611 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Zarząd  Spółki Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.  Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Strzegomskiej 42b, XII p., 53-611 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Zarząd Spółki Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Strzegomskiej 42b, XII p., 53-611 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Zarząd Spółki Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Strzegomskiej 42b, XII p., 53-611 Wrocław, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.